Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti Arteska s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Arteska s.r.o.
Sídlo:A. Bernoláka 931/12, 962 12 Detva
Prevádzka: Dom umenia Arteska, Partizánska 63, 962 11 Detva
IČO:51976382
zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35256/S

poskytuje služby v oblasti vzdelávania v oblastiach vizuálneho umenia, organizuje a poskytuje priestory pre výstavy, zabezpečuje služby súvisiace s týmito činnosťami a sprostredkováva predaj umeleckých diel, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom a sú pre zúčastnené strany záväzné.

Objednávateľ

Objednávateľom je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si u Spoločnosti objedná akýkoľvek druh služby.

Zmluvný vzťah

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom vzniká na základe objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára, E-shopu, emailom, telefonicky, písomne, alebo ústne. Pri ústnom a telefonickom zmluvnom vzťahu je súčasťou vzniku záväzného zmluvného vzťahu písomná zmluva, alebo potvrdenie zmluvného vzťahu písomne,alebo elektronicky medzi Spoločnosťou a Objednávateľom.

Platba

Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Prima banky.

Splatnosť je určená vo faktúre.

Číslo účtu Spoločnosti v Prima Banke v tvare IBAN:

SK60 5600 0000 0056 1697 5001

variabilný symbol je uvedený vo faktúre, ktorú Objednávateľ obdrží na základe odoslanej objednávky.

Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky ochrany osobných údajov sú špecifikované v dokumente:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRIVACY POLICY

Vzdelávacie aktivity

Rezervácia miesta na vzdelávacích aktivitách

Rezervácia miesta na vzdelávacích aktivitách je platná v momente prijatia platby na účet Spoločnosti. V prípade naplnenia kapacít na vzdelávacích aktivitách má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania vzdelávacej aktivity.

Garancia konania vzdelávacej aktivity

Spoločnosť garantuje konanie vzdelávacej aktivity v prípade, že nie je uvedené inak priamo v informáciách o vzdelávacej aktivite, za podmienky prispôsobenia času trvania podľa počtu účastníkov.

Podmienky pre stornovanie účasti

Podmienky pre stornovanie účasti:

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti menej ako 72 hodín pred začiatkom konania = storno poplatok 100% z ceny vzdelávania.
Písomné alebo telefonické stornovanie účasti 3-10 dní pred dňom začiatku konania = storno poplatok vo výške 60% z ceny vzdelávania.
Písomné alebo telefonické stornovanie účasti 10 a viac dní pred dňom začiatku konania = storno poplatok 40% z ceny vzdelávania.

Zmena termínu a miesta vzdelávacej aktivity

Spoločnosť si vyhradzuje právo, v nevyhnutných prípadoch, na zmenu termínu a miesta konania vzdelávacej aktivity. V  takom prípade o zmene ihneď informuje Objednávateľa. Objednávateľ v prípade nevyhovujúceho termínu môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť a Spoločnosť mu vráti celú zaplatenú sumu.

Objednávateľ môže v nevyhnutných prípadoch požiadať o  zmenu termínu účasti na kurze a individuálnom kurze v prípade, že existujú ďalšie voľné termíny rovnakého kurzu, alebo to pri individuálnom kurze Spoločnosti umožňujú časové podmienky. Požiadať o zmenu je možné minimálne 3 dni pred dňom začiatku konania kurzu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmenu termínu z organizačných dôvodov neumožniť.

Zmena termínu zo strany Objednávateľa u iných vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, nie je z organizačných dôvodov možná.

Neúčasť na vzdelávacej aktivite

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednanú vzdelávaciu aktivitu alebo sa zúčastní iba časti (účastník sa dostaví po stanovenom začiatku), nevzniká účastníkovi nárok na náhradu v inom termíne ani na vrátenie poplatku.

Zodpovednosť za straty na majetku

Spoločnosť neručí za straty na majetku počas vzdelávacích aktivít. Je na zodpovednosti účastníka dohliadať na svoj osobný majetok.

Zodpovednosť za škodu

Objednávateľ je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú Objednávateľ, alebo účastník, pre ktorého službu objednal, svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.  Účastníkovi nie je dovolené vynášať z priestorov Spoločnosti žiaden materiál, technické vybavenie a iné predmety patriace Spoločnosti.

Darčekový poukaz

Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu na svoje produkty Objednávateľom (zákazník) pre tretiu stranu (účastník). Darčekový poukaz je po objednaní odoslaný buď Objednávateľovi alebo účastníkovi podľa výberu zákazníka v elektronickej podobe.

Platnosť darčekového poukazu

Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Vrátenie alebo stornovanie darčekového poukazu

Darčekový poukaz je možné stornovať alebo vrátiť najneskôr 14 dní od dátumu nákupu za predpokladu dodržania ostatných pravidiel o stornovaní účasti na vzdelávacej aktivite. Platba za darčekový poukaz môže byť vrátená iba Objednávateľovi, nie účastníkovi.

Podmienky pre E-shop

Sprostredkovaný predaj umeleckých diel

Spoločnosť sprostredkováva predaj umeleckých diel cez svoj E-shop.

Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Nakoľko sa jedná o sprostredkovanie predaja, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie a je potrebné všetky reklamácie riešiť priamo s majiteľom diela.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné farebné odchýlky oproti zobrazovaným fotografiám umeleckých diel a tieto odchýlky nie sú dôvodom na reklamáciu.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravnými spoločnosťami a škodu je nutné uplatňovať priamo u prepravcu.

Dodacie lehoty a spôsob platby

Dodacie lehoty sa môžu líšiť podľa miesta dodania. Spoločnosť nedokáže zaručiť presný termín dodania a bude zákazníka informovať iba o termíne odoslania. V prípade, že to prepravná spoločnosť umožňuje, bude zákazníkovi zaslaný link na sledovanie zásielky.

Termín odoslania je závislý od pripísania platby na účet Spoločnosti a dielo je odosielané najneskôr 2 pracovné dni po obdržaní platby.

Platba za diela ponúkané cez E-shop je možná iba vopred na základe vystavenej faktúry a platbu je možné realizovať prevodom na účet Spoločnosti, prípadne cez službu PayPal pri platbách zo zahraničia.

Predaj tovarov cez E-shop

Spoločnosť ponúka cez E-shop aj predaj tovarov.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predaja tovarov cez E-shop sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Dodacie lehoty a spôsob platby

Dodacie lehoty sa môžu líšiť podľa miesta dodania. Spoločnosť nedokáže zaručiť presný termín dodania (najmä do zahraničia) a bude zákazníka informovať iba o termíne odoslania. V prípade, že to prepravná spoločnosť umožňuje, bude zákazníkovi zaslaný link na sledovanie zásielky.

Termín odoslania je závislý od pripísania platby na účet Spoločnosti a tovar je odosielaný najneskôr 2 pracovné dni po obdržaní platby.

Platba za tovar ponúkaný cez E-shop je možná iba vopred na základe vystavenej faktúry a platbu je možné realizovať prevodom na účet Spoločnosti, prípadne cez službu PayPal pri platbách zo zahraničia.

Ostatné služby, prenájmy a zapožičiavanie

Spoločnosť ponúka rôzne služby ako prenájom výstavných priestorov, ateliéru, technického zabezpečenia a pod. V týchto prípadoch sú obchodné podmienky súčasťou uzatvorenej zmluvy, alebo sa riadia podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

V Detve dňa 1.12.2018

Sledujte nás

Ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt Kino Inak
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického
samosprávneho kraja

Prenájom priestorov
za zníženú cenu podporilo
zastupiteľstvo mesta Detva

Partneri