Zásady ochrany osobných údajov / Privacy Policy

Našej spoločnosti Arteska s.r.o., so sídlom A. Bernoláka 12, 962 12 Detva, IČO: 51976382, záleží na ochrane Vášho súkromia a Vašich osobných údajov. Vždy vynakladáme maximálne úsilie na to, aby boli Vaše osobné údaje v našich systémoch a priestoroch dostatočne chránené pred akýmikoľvek nežiaducimi a protiprávnymi zásahmi a aby bolo so všetkými osobnými údajmi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi.

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov si môžete prečítať, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva v tejto súvislosti máte.

Dovoľujeme si Vás na úvod informovať, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov a všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré platia pre všetky účely, v rámci ktorých na naša spoločnosť spracúva osobné údaje. O špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov a o špecifických informáciách týkajúcich sa spracúvania osobných údajov na konkrétne účely sa môžete dozvedieť vždy pred odovzdaním Vašich osobných údajov našej spoločnosti a ich spracovaním na konkrétny určený účel. V praxi to bude vyzerať napríklad tak, že ak sa budete chcieť prihlásiť do nášho newslettera, budete mať možnosť prečítať si špecifické informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré sa budú týkať len spracúvania osobných údaj pre účely fungovania newslettera, a súčasne si budete môcť prečítať aj tieto pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú ďalšie všeobecné informácie o podmienkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

Špecifické podmienky spracúvania osobných údajov a špecifické informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov majú prednosť pred týmito pravidlami ochrany osobných údajov. To znamená, že ak sa napríklad v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov píše niečo iné alebo niečo navyše, než je napísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov, platí to, čo je napísané v špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov.

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu niekedy meniť. Ich aktuálne znenie môžete nájsť vždy na stránke, na ktorej sa práve nachádzate. O každej zmene týchto pravidiel Vás budeme dostupným spôsobom informovať.

Základné informácie

Kto presne spracúva moje osobné údaje a ako Vás môžem kontaktovať v súvislosti s ochranou mojich osobných údajov?

Arteska, s.r.o.
Sídlo:A. Bernoláka 931/12, 962 12 Detva
IČO:51976382

Adresa našej webovej stránky je: http://arteska.org.

Je u Vás určená tzv. zodpovedná osoba, ktorá rieši ochranu osobných údajov a ak áno, ako ju môžem kontaktovať?

V našej spoločnosti nie je určená zodpovedá osoba na ochranu osobných údajov, nakoľko právne predpisy to pre našu spoločnosť nevyžadujú.

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

1) Právo na prístup k osobným údajom

Ak naša spoločnosť Vaše osobné údaje spracúva, máte ďalej právo vedieť:

a) aké druhy osobných údajov o Vás spracúvame;

b) na aký účel tieto osobné údaje o Vás spracúvame;

c) komu boli alebo komu budú Vaše osobné údaje poskytnuté;

d) po akú predpokladanú dobu budeme Vaše osobné údaje uchovávať;

e) viac informácií o Vašich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré ale všetky menujeme a podrobne uvádzame už v týchto pravidlách ochrany osobných údajov;

f) informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o ktorom sa ale dozviete aj v týchto pravidlách ochrany osobných údajov;

g) informácie o tom, odkiaľ máme Vaše osobné údaje, pokiaľ sme ich nezískali priamo od Vás;

h) informácie o tom, či sa na Vás vzťahuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania;

i) bližšie informácie o existencii primeraných záruk bezpečnosti prenosu Vašich osobných údajov, ak k ich prenosu do krajín alebo medzinárodných organizácií mimo EÚ dochádza.

Dovoľujeme si Vás informovať, že ak naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, bude Vám poskytnutá ich kópia. Ak však budete od nás požadovať dodanie ďalšej kópie svojich osobných údajov, takéto ďalšie poskytnutie bude spoplatnené vo výške našich administratívnych nákladov. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ak ste uplatnili toto svoje právo voči nám elektronicky, bude Vám kópia osobných údajov poskytnutá elektronicky na Váš email, pokiaľ výslovne nepožiadate o iný spôsob jej poskytnutia.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

2) Právo na opravu osobných údajov

Ak ste zistili, že spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré nie sú správne alebo úplné, máte právo požadovať od Vás, aby sme si ich v našich systémoch opravili alebo doplnili. Za takúto opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov Vám budeme vždy vďační, nakoľko by sme neradi spracúvali Vaše neaktuálne osobné údaje. Oznámenú opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na opravu osobných údajov, budeme o oprave osobných údajov informovať každú osobu, ktorá Vaše údaje pred tým získala, pokiaľ to bude možné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

3) Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Máte právo požadovať od našej spoločnosti, aby vymazala Vaše osobné údaje, avšak len v prípade, ak je splnená niektorá z týchto zákonných podmienok:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli nami pôvodne získané a spracúvané;

b) odvolali ste súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a zároveň tu neexistuje iný právny základ na spracúvanie Vašich osobných údajov;

c) využili ste právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie;

d) spracúvali sme alebo spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;

e) máme zákonnú povinnosť Vaše osobné údaje zmazať, avšak doteraz sme to nevykonali.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na vymazanie osobných údajov a ak sme dovtedy tieto Vaše osobné údaje zverejnili, v primeranom rozsahu a s ohľadom na dostupnú technológiu a na náklady na vykonanie príslušných opatrení zabezpečíme výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópie a repliky u všetkých osôb, ktoré Vašimi údajmi disponujú.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

4) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požadovať od našej spoločnosti, aby obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov:

a) na čas, počas ktorého overujeme správnosť Vašich osobných údajov, ak ste si u nás uplatnili svoje právo na ich opravu;

b) namiesto ich vymazania, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov u nás nezákonné;

c) na čas, keď ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv, hoci my Vaše osobné údaje už ďalej spracúvať nepotrebujeme;

d) ak ste si uplatnili u nás právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to na čas, počas ktorého overujeme, či na našej strane prevažujú oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov nad Vašimi oprávnenými dôvodmi na ich ďalšie nespracúvanie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ úspešne uplatníte svoje právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, budeme o ňom informovať každú osobu, ktorá Vaše údaje pred tým získala, pokiaľ to bude možné alebo si to nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

5) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami a spracúvanie sa zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom zmluvnom vzťahu, máte právo na prenos svojich osobných údajov. Týmto právom nedisponujete, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo na prenos osobných údajov znamená, že môžete od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali Vám v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. v Excel tabuľke) alebo aby sme tieto osobné údaje preniesli inej osobe, ak to bude technicky možné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že využitím práva na prenosnosť osobných údajov nedochádza automaticky k ich vymazaniu v našich systémoch.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

6) Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Na úvod si Vás dovoľujeme informovať, že toto právo máte len v tom prípade, ak:

a) sú Vaše osobné údaje nevyhnutne spracúvané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;

b) je spracúvanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej osoby, ktoré sú v súlade so zákonom;

c) sú Vaše osobné údaje spracovávané na priamy marketing.

Ako sme už uviedli v úvode týchto pravidiel, pred odovzdaním Vašich osobných údajov našej spoločnosti a ich spracovaním na konkrétny určený účel budete informovaný o všetkých špecifických podmienkach spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o tom, či máte toto právo alebo nie. Ak ho v zozname Vašich práv nenájdete, znamená to, že týmto právom pre konkrétny účel spracúvania Vašich osobných údajov nedisponujete.

Ak týmto právom ale disponujete, dôsledkom jeho využitia je to, že ďalej nesmieme spracúvať Vaše osobné údaje, ak:

a) nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a záujmami alebo

b) nepreukážeme dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Tieto výnimky sa ale nevzťahujú na spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu a Vy využijete svoje právo ich ďalšie spracúvanie namietať, ukončíme ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel.

Spôsob, akým si môžete uplatniť toto právo voči našej spoločnosti, nájdete popísaný nižšie v odpovedi na predposlednú otázku uvedenú v týchto pravidlách.

Ako mám postupovať, keď chcem svoje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi uplatniť?

Ak chcete akékoľvek z Vašich vyššie menovaných práv uplatniť voči našej spoločnosti, môžete nás kontaktovať prostredníctvom ktorýchkoľvek z vyššie menovaných spôsobov (telefonicky, emailom alebo poštou) a doručiť nám žiadosť, ktorou si svoje právo uplatníte.

Dovoľujeme si Vás informovať, že pri vybavovaní Vašej žiadosti sme povinní overiť si Vašu totožnosť. O postupe overenia Vašej totožnosti Vás budeme informovať pri reakcii na Vašu žiadosť.

Po overení Vašej totožnosti Vám odpovieme na Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia a úspešného overenia Vašej totožnosti. V osobitných prípadoch môžeme odpovedať na Vašu žiadosť v lehote predĺženej o ďalšie dva mesiace; v takomto prípade Vás ale určite budeme informovať o predĺžení lehoty a o dôvodoch jej predĺženia do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti a úspešného overenia Vašej totožnosti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odpovede na Vaše žiadosti, ktorými si uplatňujete svoje práva, Vám budú poskytované bezplatne. Ak však Vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (napríklad pre ich opakujúcu sa povahu), môžeme od Vás požadovať administratívny poplatok za ich vybavenie alebo môžeme odmietnuť konať v zmysle Vašej žiadosti.

Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Kategórie a účely spracovania osobných údajov

V súvislosti s návštevou internetových stránok spoločnosti Arteska s.r.o., vrátane nákupu v e-shope, za účelom kontaktu so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi spoločnosti a ich zástupcov či kontaktných osôb a v súvislosti s prijímaním zamestnancov prostredníctvom internetových stránok môže zo strany spoločnosti dôjsť k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov:

1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s realizovaným či zamýšľaným nákupom tovaru od spoločnosti Arteska s.r.o. a v súvislosti s uzavretím iných zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi

V prípade zakúpenia tovaru od Arteska s.r.o. je Arteska s.r.o. oprávnená spracovať

základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka (tie, ktoré zákazník pri kúpe uvedie),
údaje o uzatvorenej zmluve,
údaje o tovare,
údaje z komunikácie medzi zákazníkom a Arteska s.r.o.,
a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

plnenie povinností Arteska s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy so zákazníkom,
oprávnený záujem Arteska s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov

Arteska s.r.o. je oprávnená spracovávať v prípade odberu tovaru od svojich dodávateľov

základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa,
údaje o uzatvorenej zmluve,
údaje o tovare,
údaje z komunikácie medzi dodávateľom a Arteska s.r.o.,
a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

plnenie povinností Arteska s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy s dodávateľom a
oprávnený záujem Arteska s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov.
Faktúry vystavené Arteska s.r.o. sú v súlade s § 76 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj súvisiace zmluvy.

2. Údaje získané z cookies a z iných činností, ktoré uchádzač na internetových stránkach Arteska s.r.o. vykoná

Údaje získané z cookies a iných činností na internetových stránkach Arteska s.r.o. sa nespracovávajú a nevykonáva sa ani automatizované rozhodovanie a profilovanie. Viac o cookies sa dozviete na stránke Informácie o cookies

Arteska s.r.o. spracováva osobné údaje pre marketingové účely na základe súhlasu návštevníka stránok. Tieto údaje uchovávame po dobu, kým návštevník nepožiada o zrušenie súhlasu.

3. Prenos údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii

Nevykonáva sa

4. Doby spracovania osobných údajov

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Konkrétne lehoty uchovávania osobných údajov pre niektoré účely sú zakotvené priamo pri týchto účeloch uchovania.

5. Spôsob spracovania osobných údajov

Arteska s.r.o. spracováva osobné údaje ručne. Arteska s.r.o. nevedie evidenciu činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe § 37 ods.5 Zákona č. 18/2018 Z. z.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

Arteska s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

V prípade nutnosti prepravy poskytuje Arteska s.r.o. nevyhnutné osobné údaje spoločnosti, ktorá doručenie zabezpečuje.

Sledujte nás

Ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt Kino Inak
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického
samosprávneho kraja

Prenájom priestorov
za zníženú cenu podporilo
zastupiteľstvo mesta Detva

Partneri